2013-nji ýylda Si Szinpin Gazagystanda küpek ýoly ykdysady guşagyny bilelikde gurmak üçin möhüm başlangyç teklip etdi. “Guşak we ýol başlangyjy” bilen meşgullanýan we öňe sürýän hökmünde “Dongfeng Motor” Merkezi Aziýa bilen hyzmatdaşlygy we alyş-çalyşlary yzygiderli berkitdi we “her siwilizasiýanyň gözelligini we dünýädäki siwilizasiýanyň dürlüligini goramak” atly ýoly üstünlikli ýola goýdy. Şu ýylyň ýanwar-maý aýlarynda Merkezi Aziýa we beýleki ýurtlara eksport edilen “Dongfeng” awtoulaglarynyň satuwy, gowy ösüş tendensiýasy bilen birlikde geçen ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende 71% ýokarlandy.

8-nji Hytaý-Ýewraziýa sergisinde Gazagystanda “Dongfeng Motor” dileriniň we “Dongfeng” iş meýdançasynyň açylyş dabarasy.

Gazagystan Hytaýyň guşak we ýol inisiatiwasynyň ýokary hilli gurluşygynda esasy hyzmatdaş ýurtlaryň biridir. 2024-nji ýylyň 1-nji iýulynda Gazagystanda “Dongfeng Motor” dileriniň açylyş dabarasy we esasy müşderilere gowşurylyş dabarasy Almatyda üstünlikli geçirildi. DONGFENG GX, KL traktory we KC samoswal awtoulag ýaly flagman önümleri esasan ýerli bazardaky müşderilere hödürlendi. “Dongfeng” täjirçilik ulaglary traktorlara ünsi jemlemegi we ýakyn üç ýylda Gazagystanda 20% bazar paýyny gazanmagy meýilleşdirýär. “Dongfeng” ýolagçy awtoulagy we VOYAH, sarp edijileriň islegine çuňňur düşünmek we marketing strategiýalaryny düzmek bilen Merkezi Aziýanyň bazar gurşawyna ünsi jemleýär. 2026-njy ýyla çenli VOYAH Merkezi Aziýa bazaryndaky strategiki barlygyny doly tamamlar we sarp edijilere has gowy önümler we hyzmatlar bilen üpjün ediler diýlip garaşylýar.

Dongfeng awtoulag kompaniýasy ýaňy tamamlanan 8-nji Hytaý-Ýewraziýa sergisinde söwda we ýolagçy ulaglarynyň 10 sany wekilçilikli modelini görkezdi we halkara işewür hyzmatdaşlygyny işjeň giňeltdi. “Dongfeng Motor” sergide Gazagystanyň, Özbegistanyň we beýleki ýurtlaryň dilerleri bilen yzygiderli sargyt şertnamasyna üstünlikli gol çekdiler.

Hytaý-Gyrgyzystan-Özbegistan demir ýolunyň açylmagy bilen transport ýeriniň artykmaçlyklary we Merkezi Aziýanyň merkeziniň roly doly açylar we ulanylar. “Dongfeng Motor” täze döwri we täze mümkinçilikleri ulanar, adaty ulaglaryň bazar gurluşyny ösdürmäge çalyşar, ýangyç we täze energiýa işgärleri, we “Ýaşyl ýüpek ýolunyň” çäginde daşary ýurtly hyzmatdaşlar bilen ýaşyl hyzmatdaşlygyň gerimini yzygiderli giňeldip, Hytaý bilen Merkezi Aziýanyň arasyndaky “Guşak we ýol” taslamasyna täze itergi berildi.

Similar Posts